Skip to main content
7 september 2023

Statushouders en de stap naar de klas

categorie:

Statushouders en de stap naar de klas

Het doel van de subsidieregeling Statushouders en de stap naar de klas is vermindering van het lerarentekort in het voortgezet onderwijs. Een ondersteunend programma vergemakkelijkt de stap naar het onderwijs voor statushouders die potentie hebben om in Nederland voor de klas te staan.

Deze regeling biedt een financiële tegemoetkoming in de opleidings- en begeleidingskosten die een school in het voortgezet onderwijs maakt voor het bieden van een ondersteuningsprogramma aan een statushouder.

Voor wie

Een bevoegd gezag uit het voortgezet onderwijs kan subsidie aanvragen voor een statushouder.

De regeling staat open voor statushouders met:

 1. Een buitenlandse lesbevoegdheid die is verkregen met een diploma dat door Nuffic minimaal gelijk gewaardeerd is aan een Nederlands hoger onderwijsdiploma, of
 2. Een buitenlands getuigschrift Engelse taal, Franse taal, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica of techniek dat door Nuffic minimaal gelijk gewaardeerd is aan een Nederlands hoger onderwijsdiploma.

Belangrijke voorwaarden

 • Een bevoegd gezag vraagt de subsidie namens de statushouder aan. Alleen een directeur of bestuurder kan de subsidie aanvragen. Is dat niet mogelijk? Gebruik dan het machtigingsformulier.
 • Een bevoegd gezag kan maximaal 2 keer subsidie aanvragen. Is er nog budget over? Dan kunnen per bevoegd gezag maximaal 8 extra aanvragen worden toegekend. Dit betekent een maximum van 10 aanvragen per bevoegd gezag. Aanvragen daarboven worden afgewezen.
 • Voor iedere statushouder kan maximaal 1 keer subsidie worden aangevraagd.
 • De statushouder is 18 jaar of ouder.
 • De statushouder beheerst de Nederlandse taal op minimaal taalniveau B1.
 • Het bevoegd gezag en de statushouder hebben een arbeidsovereenkomst van minimaal 0,2 fte of een stageovereenkomst van minimaal 6 maanden gesloten.
 • Het opleidingsprogramma duurt 12 tot 24 maanden. Het programma omvat in elk geval een module Nederlands als tweede taal van minimaal 120 uur, vaktaal, pedagogiek, vakdidactiek en de aspecten van de Nederlandse onderwijscultuur.
 • Het bevoegd gezag sluit met de statushouder en de opleidingsaanbieder een overeenkomst met afspraken over de opleiding, de begeleiding en het doel waar de statushouder naartoe werkt (vervolgopleiding en/of een baan in het onderwijs).

Hoogte subsidie en budget

Per statushouder kunt u een vast bedrag van €10.000 aanvragen. Hierdoor kunnen 100 statushouders subsidie krijgen.

Voor 2023 is een budget beschikbaar van €1 miljoen. Wij verdelen het budget op volgorde van binnengekomen aanvragen.

Subsidie aanvragen

Het bevoegd gezag kan subsidie aanvragen van 15 augustus 9.00 uur tot 15 september 2023 21.00 uur.

Bij uw aanvraag stuurt u een verklaring mee over de gemaakte afspraken tussen het bevoegd gezag en de statushouder. In de verklaring staan afspraken over de opleiding, de begeleiding en het doel waar de statushouder naartoe werkt (vervolgopleiding en/of een baan in het onderwijs). De verklaring is ondertekend door het bevoegd gezag en de statushouder.

Subsidie aanvragen

Hoelang duurt het?

 • Heeft u subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u binnen 13 weken een beslissing.
 • U ontvangt de subsidie binnen 4 weken na de beslissing.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

 • U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaglegging volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs.
 • De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.
 • Het bevoegd gezag werkt mee aan monitoring en/of evaluatie van deze subsidie.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.